01/25/2017
Như Thương: Ở ĐẬU XỨ NGƯỜI

Inline image 1

Xứ người ở đậu vài hôm

Ngờ đâu năm tháng dạ ôm nỗi sầu

Khuya nghe giun dế canh thâu

Nhớ tiếng cóc nhái ở đầu ruộng quê

Tưởng đi rồi sẽ quay về…

Quay đầu về núi nghe xề xự liêu

Mới hay chút khói ráng chiều

Đã theo chân bước, thơ Kiều lệ sa

Lục bình trôi tím quê nhà

Đàn bầu tiếng mẹ, giọng cha cung trầm

Nước non, non nước vọng tâm

Lẽ nào ta lại xa xăm đường về

Quê hương rất đỗi gần kề

Nằm trong tim nhỏ bốn bề lũy tre

Bạc đầu, khăn xếp áo the

Cuối năm tờ lịch chợt nghe buồn lòng

Như Thương

(Cuối năm Bính Thân 2016)

* Đàn bầu: Cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha.

©T.Vấn 2017