02/27/2017
Yên Đông: KHÓC CƯỜI

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ảnh-Lưu Na

 

Mỗi lần nghe cháu khóc

Ông biết ông làm gì

Công việc ông đầy nhóc

Ông chạy liền một khi

 

Mỗi lần nghe bà cười

Ông biết rõ mười mươi

Việc riêng ông phải vứt

Chạy liền bà mới vui

 

Ôi tiếng cười tiếng khóc

Còng lưng ông như nhau

Thầy bói  coi trúng phóc

Ông bị hai hạn sao

 

Tự do trong ràng buộc

Tự tại giữa khổ đau

Tâm thiền ông nhập cuộc

Tuy đau mà không đau

 

YÊN ĐÔNG

 

 

 

©T.Vấn 2017