10/23/2017
Hoàng Xuân Sơn: thơ quỳnh. sau chiết mi

Bia Truoc -3

người gùi một bóng nâu non

đèo thân tráng bạc hạo tồn lưu ly

người vàng thao đẹp dã quỳ

tòng khuyên bút nhọn trầm mi đọa tình

ngồi.  người ở phía lặng thinh

nghe đau rã thấu dạ quỳnh khúc hương

cái bóng cù thân lên đường

mùa an hựu giữa vô thường lục lăng

 

phật độ xuống.  người tru lên

quỷ ma ở giữa hú rền

liên như

thưa em

chiều đã mỏi nhừ

bàn tay khái niệm tu mi

chán chường

bây giờ mình biểu tình suông

thì ma vẫn quỷ

thì buồn

vẫn

dưng

 

hoàng xuân sơn

hai mươi tháng ba/2017

 

©T.Vấn 2017