02/19/2018
Sử Mặc: kha rui, sử

thao nguyen 6

Tranh: Thanh Châu

 

ý của nghiêm

 

ngồi buồn.  để mặc xuân đi

dòm qua ngó lại

chộ gì không ta

thấy bay đi một con gà

và con chó đợi

lân la

bạn

tình

 

 

quýnh

 

bạn bảo đầu năm sao không đạp

mái đi biệt rồi lấy đâu ra

con khỉ con khỉ.  xương với cốt

quýnh quáng ba hồi.  thịt với da

 

Sử Mặc  

mùng một tết mậu tuất

 

 

 

 

©T.Vấn 2018