04/09/2018
Hoàng Xuân Sơn: tửu xuân ca

Song Mã

Song Mã – Tranh: Mai Tâm

 

rượu hồng

đã rót thôi nôi *

chờ khi quang gióng

rạng trời minh thi

câu thơ.  đẹp

ở giữa thì

xuân phơi phới

tặng hồng nghi cho lời

tiếng kêu thầm của

à ơi

tình yêu lạc phẩm

gọi

mời

ôn nhu

xin người

đừng ngại sương thu

đưa nhau về chốn trầm phù

bến vui

một mai

nắng rót luân hồi

rượu hồng lại nhắp

từ ngôi ngổi

tình

hoàng xuân sơn

mồng một tết mậu tuất

*Rượu Hồng Đã Rót – Luân Hoán

 

 

 

 

©T.Vấn 2018