03/28/2020
hoàng xuân sơn: NHỮNG GỌNG THƠ NGÀY ĐỔI GIÓ

Gió – Tranh: Thanh Châu

 

Hỏi rằng em có yêu tôi

cùng khi mưa bụi đã rời thinh không

chiếc áo mặc

ngược

trên đồng

chiếc ô che gió

còn mong gì hàn

níu vào những gọng cây han

rỉ.  bám tuột.  khúc tàn phố xuân

đã miên man ngày huân công

bài thơ em gắn

giữa chồng chất

đau

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

hai ba.   ba.   hai mươi

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020