08/27/2020
Hòang Xuân Sơn: n h Ớ

clip_image002

 

Không dưng

nhớ lụa màu ngà

nhớ da màu trắng

nhớ

tà hương bay

nhớ một đời               nhớ

quắt quay

chút mơn man sóng

chút bày biện sông

chút khuê dung đã tân tòng

chút xa như nhớ chút gần gụi đau

Không dưng

chiều đứng trên cầu

vàng rơi một chút thương nâu bạc lòng

 

h o à n g x u â n s ơ n

25.8.20

@ 1:24 AM

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020