12/28/2020
Hoàng Xuân Sơn: Ngày Mới

 

clip_image002

 

rốt cuộc những người đồng hương ngồi lại với nhau

tưởng niệm về một thời đang qua

những người đồng hương tìm chỗ ẩn nấp

cho một thời đang tới

những người mạnh miệng

những người gân cốt dẻo dai

rốt cuộc không có ai là siêu nhân

còn lại những anh hùng đồng bộ

cất tiếng đồng ca cho một ngày mới

thúng mủng rền vang

 

H o à n g x u â n s ơ n

Giáng Sinh năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020