02/22/2021
Thi Vũ: Gọi Thầm Giữa Paris (Tạp Ghi) – Nhớ ngày Họa Sư Lê Phổ đến thăm