05/21/2021
Quảng Tánh Trần Cầm: ngày hạ đói mưa

 

Ảnh (HKL)

 

hoa dại khoe sắc vàng rực tháng trước

nay đã héo khô chết trong nắng cháy

oằn mình dưới cơn gió bỏng rát da  ̶ ̶ ̶

nhiều tuần qua mặt trời lầm lì đổ lửa

 

không mặc cả không nhân nhượng

trong tôi mùa hạ nay càng trĩu nặng

hừng hực ngày dài và đêm sâu mỏi mệt

trông ngóng đợi mưa và ngồi thở dốc

 

những ngày đói mưa thời gian nhỏ giọt

trên sườn đồi xơ xác ngậm ngùi vết tích

oan nghiệt một thời vẫn còn luẩn quẩn

và guồng máy vẫn nuốt sống con người

 

còn đây cái ác cái tham cái xấu, còn đây

đám quan lại chóp bu mông muội xảo quyệt

nặng nề định kiến, và còn đây lũ tay sai côn

đồ bắt nạt người dân.    đây, đây đất nước tôi.    

 

còn đây cái ác cái tham cái xấu, còn đây

cái ác cái tham cái xấu, còn đây cái ác

cái tham cái xấu, và còn đây cái ác cái

tham cái xấu.    đây, đây đất nước tôi.

 

(MAY 2019/MAY 2021)

Quảng Tánh Trần Cầm 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021