02/07/2012
Phạm Chinh Đông : Album Nhìn Lại

 

 1. Cội nguồn nhìn lại – Đỗ Hải, Thúy An
 2. Dấu chân mùa đông – Thanh Duyên
 3. Tìm nhau – Thanh Duyên
 4. Gọi dậy những bình minh- Châu Thùy Dương
 5. Đất đá thì thầm – Thanh Duyên
 6. Mùa xuân vẫn lạ – Thúy An
 7. Hương tóc – Thanh Duyên
 8. Hãy nói với nhau – Thanh Hoa
 9. Còn đó Dã quỳ – Thúy An
 10. Đừng nói với tôi – Quốc Duy
 11. Nhìn lại – Khánh My

 

1.Cội nguồn nhìn lại – Đỗ Hải, Thúy An

             Cội nguồn nhìn lại – Đỗ Hải, Thúy An

2.Dấu chân mùa đông – Thanh Duyên

02 Track 2

3.Tìm nhau – Thanh Duyên

03 Track 3

4.Gọi dậy những bình minh- Châu Thùy Dương

04 Track 4

5.Đất đá thì thầm – Thanh Duyên

05 Track 5

6.Mùa xuân vẫn lạ – Thúy An

06 Track 6

7.Hương tóc – Thanh Duyên

07 Track 7

8.Hãy nói với nhau – Thanh Hoa

08 Track 8

9.Còn đó Dã quỳ – Thúy An

09 Track 9

10.Đừng nói với tôi – Quốc Duy

10 Track 10

11.Nhìn lại – Khánh My

11 Track 11