09/29/2021
Hoàng Xuân Sơn: mù u cuộc tình (B L I N D)

clip_image002

hình (FB Lac Nguyen)

 

đi trên loáng nước chìm sao

ngọn đèn đã dẫn nhau vào thiên hư

chừ con đinh tán mắt mù

vô phương cứu gỡ mù u cuộc tình

 

h o à n g x u â n s ơ n

24 Sept.2021

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021