10/05/2021
Hoàng Xuân Sơn: LỚP LỚP/RẤT MÌNH

L Ớ P  L Ớ P

{hàng hàng lớp lớp chưa về – nguyễn văn đông}

clip_image002

 

lớp này chạy

lớp kia đuổi

lớp này đùn

lớp kia đẩy

biết bao giờ

những cái bẫy

hết hung tàn

quê hương ơi!

 

2 tháng mười, năm 21

 

R Ấ T M Ì N H

clip_image004
Ruth Fromstein

Trong khóe im riêng tôi nghe

thinh không một giọng hát nhè nhè say

hôm qua mưa đổ nguyên ngày

mà khe âm vẫn còn rây điệu tình

thì một mình

(vẫn)

một mình

ai lui tới giữa bình mình vật vờ

một mình có khi rất thơ

hát. và nghe giữa bụi bờ dung thân

h o à n g x u â n s ơ n

29 Sept. 2021

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021