10/25/2021
Hoàng Xuân Sơn: B I Ề N, T Í C H T Ụ

clip_image001

[mừng hội sách Cung Tích Biền]

thao thao ừ*

viết

thaothao

viết bất tuyệt. viết

mời chào thế nhân

thập bát sung mãn như thần

dư vài tuổi lẻ

nắn gân cho đời

h o à n g x u â n s ơ n

tháng mười, 2021

*Thao: tên thật của tác giả CTB, và nhà xuất bản tên Thao Thao

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021