11/11/2021
Hoàng Xuân Sơn: T U Ổ I G I À

clip_image002

 

Ta lùn đi mỗi khắc

ta nhẹ đi mỗi ngày

nhịp tim và hơi thở

người ngồi chim vẫn bay

 

Người chống đi loạng quạng

hoàng hôn theo loạng choạng

nắng vàng, a. tuổi vàng

bình minh đeo chạng vạng

 

Cần nhìn chi lá úa*

lá rơi lá cứ buồn

cần chi ngồi tựa cửa

lệ gầy lệ vẫn sương *

h o à n g x u â n s ơ n

tháng mười một,2021

* vài ý thơ, nhạc của người.

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021