November 6, 2020

Cái bóng – Tranh: Thanh Châu   Nửa   Tăn măn một nửa hóa bùn nửa kia muối hạt mù sương biên thùy nửa muốn về nửa muốn đi nửa ưng rửa tội quy y một lần Nửa hào hoa […]

Tôi luôn luôn nhìn thơ như một cõi khác — không phải cõi xa, không phải cõi gần, không phải cõi khác, không phải cõi nhiều hay cõi ít… khi so với cõi đời thường của chúng ta. Thơ chính […]

SÁCH MỚI Trân trọng giới thiệu: Tuyển Tập Thơ 50 năm (1969-2019) Nguyễn Lương Vỵ Thiết kế bìa @ Lê Giang Trần Văn Học Press xuất bản, 11/2020 Ấn phí mỗi tập: US$30.00 Tìm mua trên: BARNES & NOBLE Tập […]