April 4, 2021

Hết

HẾT

Jackhammer Nguyễn Một vụ kiện tụng liên quan đến phân biệt chủng tộc gây nhiều tranh cãi đang diễn ra ở San Francisco. Ngày 25/3/2021, Học khu San Francisco bỏ phiếu bất tín nhiệm một thành viên của hội đồng […]