May 12, 2021

Đốt sách chôn nho (Diemsach.info) Nhà thơ Chương Kiệt (章碣) tự Lệ Sơn ̣(麗山), đỗ tiến sĩ năm Càn Phù thứ 3 (876), là con của Chương Hiếu Tiêu (章孝標), một thi nhân đời Đường. thi nhân thời Vãn Đường […]

  Ân sủng mùa xuân – Tranh: Đinh Kim Herleen (bé gái 12 tuổi)   B Ó N G   lối mòn chẳng phải lối mòn xưa một chân bước xuống một chân vừa dợm mình.  ngó lại hồn xuân […]

Tranh: Thanh Châu -Quan (Q): Thưa trạng sư (TS), có ông nọ bà kia nói rằng ở xứ Mỹ tự do muốn xây cái gì thì xây, không cần xin phép ai, không cần hỏi ý kiến ai. Vậy tôi […]