11/20/2020
Thi Vũ: Gọi Thầm Giữa Paris (Tạp Ghi) – Thơ 14 chữ, ngắn nhất, súc tích nhất