11/29/2020
Thi Vũ: Gọi Thầm Giữa Paris (Tạp Ghi) – Cái thân phiêu bồng (đọc thơ Cao Tần)