02/09/2021
Thi Vũ: Gọi Thầm Giữa Paris (Tạp Ghi) – Nhân hai bài thơ của Pháp Thuận