02/05/2021
ian bùi: Lục Bát (tiếng Anh) (dịch thơ Nguyễn Đức Sơn)

 

Về Đi Thôi

 

Về đi thôi kiếm chỗ nằm

Mõ chuông đang nện trăng rằm ngất ngư

Thiền sư ăn thịt thiền sư

Niết Bàn nhiều giống, Chân Như nhiều nòi

Tâm teo tóp, Trí cọc còi

Ma đương thuyết pháp quỷ đòi giảng kinh

Kìa em tịnh thủy một bình

Cửa Không ai viếng, cửa mình tôi thăm

 

-Nguyễn Đức Sơn

 

oOo

 

Time To Go Home

 

Time to go home, lie down

drunk as a moon on drowning bells.

 

Master of Zen, in hell

cannibalizes Zen masters

whose brand of Nirvanas

delivers Truths that are varied,

Compassion atrophied,

and Intellect born premature.

 

As demons speak scriptures

the devil spits sutras in kind;

still waters of the mind

in your cruet shall find their god.

 

Before the Gate of Void

your vulva greets my loitering soul.

 

ianbui dịch 

2020.02.03