06/22/2017
Hoàng Xuân Sơn: đọc lại chùa đàn. nguyễn tuân

 Đá

Đá – Tranh: Mai Tâm

thả phừng vào cơn ngủ

vẳng rung nghe tiếng đàn

tơ sương trùm bản mệnh

đáy chủ lấp ngàn trang

 

mồ chữ úp then gió

cơ may một âm hồn

trả treo cùng thân gạo

đội tang về huơng thôn

 

thử cầm phách gõ nhịp

vào khoảng không trắng nhờ

đất lìa hương mê thảo

rượu bỏng cuồng ngâm thơ

 

hâm bồ đề ấm cội

mắt khoáng dã phương quỳ

mơ chuông đồng trảm lối

một buổi về hoa thi

hoàng xuân sơn

2 jan. 2016

 

 

 

©T.Vấn 2017