12/19/2017
Hoàng Xuân Sơn: dấu biển

Song

Sóng – Tranh: Mai Tâm

 

tặng Trương Vũ

suy tư bỏ mặc dung hờ

cuộc tranh bày vẽ ngọn hơ lửa đầy

biển về mằn mặn hai vai

em nơi châu lục

tôi ngoài chân sương

muối đã ăn.  đậm.  thiên trường

thì đêm trắng mắt còn vương mật đồ

đố thai nằm duyên ở mô

mầu vin câu chữ duyệt tờ hoa râm

ôi linh xưa như trăng rằm

điểm lân thầm chú

vệt bầm ngây sơ

nghìn năm bụi nhớ lưng bờ

biển đâu còn lận sóng xô nghìn trùng

 

hoàng xuân sơn

23 nov. 2017

 

 

 

©T.Vấn 2017