04/21/2018
Sử Mặc: ngày tàn

Kiep khac 1

Kiếp Khác – Tranh: Thanh Châu

 

một hôm

dồn chữ vô lề

bánh lăn không đặng

bộn bề

kêu

rêu

người còn dạng háng lêu bêu

chân cà thọt chống

cà khêu

chân dài

em-còn-nựng-nịu-giêng-hai

cái loa

rống bể cái đài

oang oang

về mô

trụ trự hoang đàng

nhiễu điều xương máu

còn loang đến giờ

 

 

Sử Mặc

tháng tư/2018

 

 

 

 

©T.Vấn 2018