01/18/2019
Hòang Xuân Sơn: Song Ẩm

Song ẩm

Cùng Vũ quân

Cưa đôi

Cưa đôi

Cưa đôi

Cưa đôi là nết của người

Ở không

Bệnh là bệnh thiệt trong lòng

Cũng ráng gượng dậy

A tòng cho bui

Mược tình trời đất ui ui

Bệnh thì cứ bệnh

Mình vui cứ mình

Hòang Xuân Sơn

Cali 12 jan.

 

 

 

©T.Vấn 2019