10/14/2011
Ngọc Phi : Tứ Tuyệt tiễn người đi

Cõi hạc người đi, thơ tại thế

Nhân gian bàng bạc tiếng thơ bay

Thi nhân ! Tiễn biệt người lặng lẽ

Uống hồn thơ trong men rượu cay

(Thư Pháp : Ngọc Phi )

Người theo chân hạc đi về cõi

Thế gian thương tiếc một thi nhân

Trăm năm một thóang như cơn mộng

Buồn vui xin gửi bóng mây Tần

 

(Thư Pháp : Ngọc Phi)

Bạch đầu vọng nguyệt sầu ly khách

Yến sa song ngọai dạ hòai hương

Ngọc trần giang thủy tang thương mộng

Phi tận thiên thu khúc đọan trường

 

 

©T.Vấn 2011