07/20/2020
hoàng xuân sơn: Con mắt dọc ngang/Lục bát mỏi mòn

Soi bóng – Tranh: Hòang Thanh Tâm

 

 

Con mắt dọc ngang

Con mắt dọc

sao nằm ngang

ô hay

chộ hết bàng quang sự đời

con mắt ngang

khứa dọc, trời

dọc ngang chi cũng vốn lời sung công

 

LụC BáT mỎi MòN

Bây giờ bóng đổ liêu xiêu

cám ơn mầu nhạt buổi chiều dạ vâng

cám ơn những luống sinh phần

đã hoang xa nắng đã gần cổ sơ

cám ơn thi án một tờ

lụa thôi đường chỉ mắt mờ gút kim

cám ơn hoa mộng nổi chìm

văn xương còn một cánh chim mỏi về

cám ơn ngày dựng lê thê

dài xuân ngục lánh hương thề tiệp dư

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

27 juin 20

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020