03/05/2021
Hoàng Xuân Sơn: Â M, b I Ế n đ Ộ N g. v à V O n G t Ì N h

clip_image002

1.

tiếng rạn vỡ dưới chân đồi

ô hay

mùa nguyệt tan vơi lối nào

mượn hồn

tàn

chút xanh xao

mượn đôi mắt biếc

nghìn sao tỏ cùng

tiếng rợn cười của mông lung

ánh đao bén thép

truy lùng mộ bia

nguôi tay

cầm buổi chia lìa

níu bay cánh hẹn

vùi tia lửa tàn

tiếng khô khốc của lầm than

mười năm tro bụi

dấy hàng u minh

lấm lem hoa cỏ tuyệt tình

nguyệt rơi. âm

cọ cứa

hình hài

lâu

 

2.

kỳ cùng

một cuộc bể dâu

nước chui về huyệt

non rầu rỉ

trông

ôi tấc đất. dạ

tấc lòng

ai khua huyết lệ

đỏ tròng mắt thâm

nhiều đêm nhiều đêm không cầm

nổi cơn du mộng về

tâm-rẫy-ruồng

bỏ cùng lụy hệ tai ương

mỗi một giây bán mạng

tuồng mưu sinh

nhớ sông xưa

tủi một mình

chuôi sao bạch hạc phúc trình thế nhân

{gọi hồn ẩm túy phân vân

xương vai chén tạc với ngần hanh hao

hào hoa

cháy ở độ nào

trên sông giang tứ ảnh bào

lung linh

câu ca nhiếp dẫn lộ trình

đàn trôi. khúc biệt xứ

chùng chình

ngân}

 

3.

bờ lau thở trắng tóc ngàn

qua sông qua sông

bến hàng liêu xiêu

ngày đi tan trận mỹ miều

quạnh hiu về tới

rừng chiều

phất phơ

bạc tóc. nương bạc tóc

chờ

hát câu tận tuyệt

cùng giờ vi sinh

nhỏ nhoi hôn lạnh

trần tình

nhỏ nhoi

sâu cuộn lá

hình

vong nhân

H o à n g X u â n S ơ n  

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021