08/23/2018
Hòang Xuân Sơn: lục bát quái dị

một đôi 2

Một Đôi – Tranh: Mai Tâm

 

phôm nim

phim nôm

rạng

phía trời nồm

chữ              bay

tá              lả

còn ôm tình về

tặng-vì-rai chim.  mê mê

dấu trăng đã nguột

đầu hè

thảm

thương

vết cà răng sực

nức hường

mỏ chu lạnh                   cáu

tà dương

rập rờn

 

 

biến hiệu

hấp hiu

quấn

lạch lườn

vào trong rổ rá

mười thương lọc sàng

cọc mù

lọt tọt xuống

hang

con mắt bí tỉ                   say

tràn cửu cung

nường ôi

lều chỏng bít bùng

nằm nghe cái giống

dzô

chun[g]

liếp đời

 

mẻ

không có gì mở

[nút]

bay hơi

thinh không ba vạn nhà trời

thong manh

châu thân là chốn đoạn đành

cù sương nẻ.  nứt tóc xanh về hùn

sợi chín

buồn.  nâu [nẫu] khung

ôm vai huyền chú

bập bùng

áo xiêm

 

hoàng xuân sơn

ngày lục tháng bát năm mười tám

 

 

 ©T.Vấn 2018