06/12/2019
hoàng xuân sơn: Việt chớn # 2

Việt chớn # 2

thì cũng là ma-dzê một duộc

xướng ngôn chữ nghĩa đến buồn cười

(vi)(đê)(ô) chúng đọc là vi-déo

từ cao- thấp- mập- gầy- tròn- méo

tốt nghiệp trường sinh ngữ đười ươi

 

 

nhất trí

chúng bảo giơ tay!

các bác giơ tay

chúng bảo thò chân!

các bác thò chân

(có bác thò chân trái có bác thò chân phải)

chúng quát hãy đề cao cảnh giác!

các bác sờ đầu

chúng hô to:  thổi!

các bác bặm miệng

phùng mang

trợn mắt

 

hoàng xuân sơn

hai con sếu (6/6) 2019

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019