01/01/2021
h o à n g x u â n s ơ n: C H Ợ T V I Ế T/B Ư Ớ C L Ạ I G Ầ N

Ảnh: Ngọc Tự

 

 

C H Ợ T  V I Ế T,

đ ầ u  n g à y  1.1  n ă m  2 1

 

Tự nhiên tràn ngập yêu thương

ngày sinh của một cõi thường tự nhiên

mình là xuân.  hát.  nỗi ghiền

mình là ngựa gõ huyên thiên mộng kề

là hồng của một mân mê

là xám rũ rượi bóng về xanh hư

một ngày diện kiến thanh thư

là ngày đã biết dự trù âm hao

tự nhiên tự nhiên dâng trào

hồi sinh cũ kỹ bỗng chao nghiêng mừng

hxs@12:10am

 

B Ư Ớ C   L Ạ I   G Ầ N

 

 một bước nhỏ

vào tám mươi

mới hay trôi nhẹ quãng đời lông bông

 

 

một bước khẽ

như mây

hồng

nghe ra nắng sớm vẫn bồng sương khuya

 

 

 

một bước một bước                  cùng

chia

tuổi trời

và chút nọ kia

thuần

thành

 

 

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

giao lộ 20/21

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021