09/04/2020
Phạm Duy: Tuyển tập Dân ca – Bài 17&18: Ngày Mùa & Hát Đôi

Ngày Mùa – Dân ca Thái do Phạm Duy sưu tập

 

Hát Đôi – Dân ca Ta Kua do Phạm Duy sưu tập

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020