11/18/2020
Phạm Duy: Tuyển tập Dân ca – Bài 34: Hò Kéo Thuyền Trên Sông Volga

Hò kéo Thuyền Trên Sông Volga (Volga Boatmen song) – Cổ điệu Nga

Phạm Duy sưu tầm và viết lời Việt

Song of the Volga Boatman – Trình bày: Francys Goya