02/18/2021
Thi Vũ: Gọi Thầm Giữa Paris (Tạp Ghi) – Họa sĩ Lê Phổ, Người Vẽ Nắng