03/03/2021
Thi Vũ: Gọi Thầm Giữa Paris (Tạp Ghi) – Tượng, Hình siêu việt trong điêu khắc Lê Thành Nhơn