07/28/2021
Hoàng Xuân Sơn: G i A n G, c H I ề u C ủ A L Ê*

clip_image002

tranh Nghiêu Đề

 

Dòn mình

sắp vỡ ta đây

tranh. không đứng mãi

cùng ngày sắc phong

 

Vẽ thêm ta

vẽ. cánh đồng

con ngựa

xương

đuối

màu sông đẹp buồn

 

Buổi chiều

buổi chiều

cơn dông

viết đè lên buổi nghiêu ngung khải huyền

 

Một dòng

chải giữa huyên thiên

xin nhau tiếng hát

còn nguyên

tóc

nồng

 

h o à n g x u â n s ơ n

24 juin 2021

* Không Đứng Mãi Trong Tranh, tác phẩm Lê Chiều Giang, Nhân Ảnh xuất bản 2021

 

 

 

 

©T.Vấn 2021