01/28/2020
Như Thương: GƯƠM THIÊNG NGỜI ÁNH BIẾC

 

 

Gác tình riêng – xưa tấm lòng trung liệt

Trưng Nữ Vương: Ôi, gấm vóc giang sơn …

Mê Linh Tướng gươm thiêng ngời ánh biếc

Cỡi bành voi khởi nghiệp rửa căm hờn

 

Hờn núi sông, muôn dân làm nô lệ

Lửa can qua bao tiếng khóc ngút trời

Thời Bắc thuộc, đất Việt chìm dâu bể

Lũ ngoại xâm! Hận, tủi nhục không lời

 

Phận nữ nhi không sờn lòng Trưng Trắc

Tế phu quân truyền lời Hịch xuất binh

Thành Liên Lâu mồ chôn giặc phương Bắc

Tiếng quân reo … hồn non nước dặm nghìn

 

Giặc Hán, Ngô khiếp oai danh “Trưng, Triệu”

Dậy sấm vang hào khí sông núi thiêng

Cờ Đại Nghĩa mãi nghìn năm lưu chiếu

Đất Châu Phong sinh nhi nữ lưu truyền

 

Sử xanh viết: Vung chuôi gươm liệt nữ

Máu giặc loang dặm sông Đuống, sông Dâu

Nước Lĩnh Nam gấm hoa: Trang Quốc Sử

Cứu non sông: Con Lạc tướng Lạc hầu

 

Hai ngàn năm giở lại trang sử cũ

Hát Giang xưa tuẫn tiết. .. Sóng bạc đầu

Trong giòng máu Lạc Hồng như thầm nhủ

Việt Nam ơi! Vẫn bất khuất ngàn sau …

 

Như Thương

(Tháng Giêng 2020)

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020