10/19/2020
Nguyễn Hàn Chung: Lăn/Nhớ & quên/Nhoáng

 

Cái Bóng – Tranh: Thanh Châu

 

 

Lăn

 

Em bây giờ
chẳng có ai

Còn anh
có hạt lệ dài
lăn theo

Lăn hoài
nên nỗi cô liêu

Biến ra
nghìn hạt
mưa chiều
héo câm

 

 

Nhớ & quên

 

Mau quên nhất
là đàn bà

Nhớ lâu nhất
lại cũng là
nữ nhi

Họ quên béng
những thứ gì

Nhớ như điên
những thứ chi

hở trời?

 

 

Nhoáng

Giao thừa nhoáng cái
tàn canh
Vợ mình nhoáng cái
đã thành vợ ai

Đế vương
nhoáng cái rớt đài
Hoa khôi
nhoáng cái
chân dài nổi gân

Lưu manh nhoáng cái
thành thần
Còn ta
nhoáng cái
thành tân chí phèo

Đời người nhoáng cái
là tiêu
Nhoáng nhoàng thơ
để ít nhiều biết đau

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020