10/16/2021
Quảng Tánh Trần Cầm: thơ với thẩn

Ảnh (Trần Cầm)

thơ với thẩn

muốn làm bài thơ đường

thật ngọt

như mía như mật

bạn răn

̶ ̶ ̶  sẽ tăng tốc a1c trong máu

xin lỗi

cho tôi làm bài thơ muối

mặn của biển bao la

bạn đe

̶ ̶ ̶  sẽ tăng huyết áp

thôi thì thơ đường trộn muối

hoặc thơ muối trộn đường

bạn nghiêm mặt cả quyết

̶ ̶ ̶  sẽ tăng cả hai

đúng là trong thơ có họa

oải oải oải

ngẫm cho cùng

̶ ̶ ̶  ở sao cho vừa lòng người.

 

Quảng Tánh Trần Cầm 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021