T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: QUẸT/MA& PHẬT

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

Hội ngộ – Tranh: Thanh Châu

 

QUẸT

 

Chân thon

quẹt

áo cà sa

 

Là như lai thử

quẹt

ma chướng thầy

 

Hé dòm

mắt tựa chỉ tay

 

Không nhìn như nuốt

(hạnh nầy chơn tu)

 

Tôi là

một gã phàm phu

 

Chân thon

quẹt

đọa Diêm phù

cũng cam

 

 

MA& PHẬT

 

Eo nhỏ lưng thon

mắt hạt huyền

 

Tóc chạm vai thêm

má lúm tiền

 

Phật bảo

sắc tức là không sắc

 

Ma dụ ta rằng

sắc tức tiên

 

Nguyễn Hàn Chung  

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021