01/10/2019
Phan Tấn Hải: Chữ buồn/Words of Sorrow

 

Ảnh (Lưu Na)

 

Chữ buồn

Mỗi ngày dịch vài câu, chữ buồn

lăn trên giấy, ngập ngừng râu

tóc mọc, không kịp níu tháng ngày.

 

Mỗi ngày dịch vài câu, mực in

đậm nỗi buồn, ẩn tàng trên

trang giấy, muôn triệu kiếp lưu dân.

 

Mỗi ngày dịch vài câu, tay cầm

bút không vững, nỗi đau từ

gan ruột, chữ buồn tê ngón tay.

 

Words of Sorrow

Translating some sentences a day, I see words

of sorrow roll on paper, feel my mustache

and hair hesitate to grow, and fail to grasp

months and days.

 

Translating some sentences a day, I see the ink

print deeply the sorrow, scattering on

paper my millions of lifetimes in exile.

 

Translating some sentences a day, I see my hand

hold the pen errarically, feel the pain arise from

liver and guts, and let words of sorrow freeze my

fingers.

Phan Tấn Hải

 

 

©T.Vấn 2019