10/26/2011
Thơ PB Thụy Dương : Bài tiễn biệt cụ Hà Thượng Nhân


về đâu cánh vạc chân như

có qua thủy mộ huyết hư chập chờn

người đi sấm vỗ càn khôn

nhịp khua long trượng

động hồn lửa thiêng

nhập dòng sinh hoá vô biên

biển mê bến ngộ đôi miền tịch lương

bay đi – lão hạc vô thường

hóa thân vào kiếp vĩnh hằng an nhiên.

 

PHAN BÁ THỤY DƯƠNG

15/10/2011