03/23/2020
Nguyễn Minh Phúc: tình gửi Thị Mầu

Ơi em Thị Mầu – Tranh: Thanh Châu

 

xin xăm giữa chốn chợ đình

lân la bốc một quẻ tình xem sao…

 

vái cùng đất thấp trời cao

được chăng lá số thế nào cho vuông

ở đời trăm sự tuồn luôn

không chồng chê dở sổng chuồng chê hư

 

duyên đưa số đẩy khóc cười

phập phù thế sự vàng mười như không

vái cho xin một tấm chồng

í a ẳm, ía a bồng …í a

 

hai đồng trẻ một đồng già

Mầu em xin chọn… í a sư nầy

đi chơi cũng gọi là thầy

bỏ tay cũng vướng là dây tơ hồng

 

yêu nhau há giỡn cốt đồng

vất cha cái tiếng có chồng mới ngoan

còn gì lại ở thế gian

bớ ông bạc bớ bà vàng nói nghe

 

khế chua khế nở tòe loe

Mầu em đi chợ mà khoe tấm chồng

ba đồng một mớ đàn ông

nhốt trong hũ gạo vặt lông thả vườn

 

bói cho quẻ nõn quẻ nường

sư ơi xin gửi trẻ nương vào chùa

mốt mai sư chớ có đùa

có thêm sải quét sân chùa tụng kinh

 

táo ngon táo rụng sân đình

í a xin gửi cái tình Mầu em…

 

nguyễn minh phúc

 

 

 

 

©T.Vấn 2020