04/03/2020
Nguyễn Hàn Chung: C Ũ N G C Ó T H Ể/G Â Y M Ê/G I Ả S Ử

Phong Lan – Tranh: Mai Tâm

 

1/
C Ũ N G C Ó T H Ể

Vắng mấy hôm thôi thành quá khứ
Phù danh dan díu mãi phù hư
Mấy ai tưởng tiếc tình lai láng
Quên đèn tương tác tối u u!

2/

G Â Y M Ê

Nằm nguội trên bàn chờ xé nát
Điềm nhiên chẳng có chút lo âu
Bỗng dưng cả nghĩ mình đi suốt
Cũng giống em xưa bước xuống tàu

3/
G I Ả S Ử

Giả sử rèm mi không mở nữa
Bó, đùm lăng miếu cũng tiêu diêu
Một phút trái tim đòi mót chữ
Ta biết rằng khuya sẽ nhớ chiều

N G U Y Ễ N H À N C H U NG

Apr 2.2018- Apr 2.2020

 

 

©T.Vấn 2020