T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Quảng Tánh Trần Cầm: thơ với thẩn

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ảnh (Trần Cầm)

thơ với thẩn

muốn làm bài thơ đường

thật ngọt

như mía như mật

bạn răn

̶ ̶ ̶  sẽ tăng tốc a1c trong máu

xin lỗi

cho tôi làm bài thơ muối

mặn của biển bao la

bạn đe

̶ ̶ ̶  sẽ tăng huyết áp

thôi thì thơ đường trộn muối

hoặc thơ muối trộn đường

bạn nghiêm mặt cả quyết

̶ ̶ ̶  sẽ tăng cả hai

đúng là trong thơ có họa

oải oải oải

ngẫm cho cùng

̶ ̶ ̶  ở sao cho vừa lòng người.

 

Quảng Tánh Trần Cầm 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021