08/02/2010
70 Năm Tình Ca (7)- Thẩm Óanh, Canh Thân

 (Bấm vào đây để nghe )

 

©T.Vấn 2011