08/28/2012
Ngọc Tự : thơ nhớ bạn

 

nhớ bạn

mày đi thôi thế cũng xong

một tao vẫn giữa long đong quê người

chừng như thoáng hiện môi cười

đàn chùng gẫy phím nửa trời hư vô

lạc nhau mấy nẻo cơ đồ

đợi ngày trùng ngộ dễ hồ nghìn thu.

( nhớ Nguyễn văn Chúc. Houston 5.2.2011)

nhận tin bạn cũ

(tặng Đặng Kim Côn)

quan san mấy độ biệt xa

bỗng theo trang chữ bạn ta bước về

ngỡ chừng giữa một nẻo mê

bao mùa xưa cũ theo về reo vui

( Houston 4/11)

 

Ngọc Tự