08/09/2017
Sử Mặc: lời rủa xả cung cách & lời trình

love BINBIN-2

Thị Mầu – Tranh: Thanh Châu

 

lời rủa xả cung cách

dấm dẳng hát.  nói thơ

một phản quần không đáy

cáo hồ bay lơ phơ

ô tràng tiền vĩ đại

mẹ họ.  chết hồi nào

sao còn trồi đầu thở

saosaosao                      ở đâu

nằm trong thau nước rửa

một cung cách thơ rình

dòm mặt ngang mặt dọc

nắm đấm chỗ quan ngồi

bên tả ngã bên bồi

xì già đầm bối rối

chắp tay lạy con đười

nâng lên hàng phẩm vật

đinh đoong đanh phùng mang

[tội nghiệt cô phùng há]

đố mày chun ra được

một đám rước ăn tàn

 

 

lời trình

 cạ lùm

xuống một khoảnh nông

nhốn nháo rừng chim chóc ôm mặt

dọc.  đọc ngang

lọng vàng che cổ tía

vulga méa culpa

tra     la       la                phì phà

cái mống nống cái tình

tuoa            cán vá bà nữ

lặn lội phiêu bồng lui tới

cung            rề-mi-pha

Sử Mặc

 

 

 

©T.Vấn 2017