10/11/2018
Sử Mặc: the matrix

 

Kiếp Khác – Tranh: Thanh Châu

 

ba bảy hăm mốt

5       10

15

20

3    7

21

đi đời nhà ma

đếm tới đếm lui vẫn là

7

3

21

nhà ma đi đời

 

num bờ tu

 1.

thế là thằng cẳng giữa

túm gọn

anh hai vziên

 

2.

hồn ma lũ chim nhào xuống

độp phù mỏ

đứa bắn chùng

 

 

xạo [ke]

 sao chúng mày cứ bật tắt bật              tắt

bỏ bà hết củi nỏ vào lò

cho được việc

 

 

một nhời

 đã đến lúc

lâu la tùng đảng bọn mày phải rút lui

bằng không thì

mất mạng

 

Sử Mặc

 

 

©T.Vấn 2018